Záruční podmínky

Poškozené zboží, vadné doklady, nekompletní dodávka

V případě dodání poškozeného nebo nekompletního zboží, a také pokud doklady neobsahují správné údaje, informujte, prosím, ihned po převzetí zboží o této skutečnosti na adrese reklamace@pcsalon.cz.

Autorizovaná servisní střediska

Část reklamovaného zboží spadá pod autorizovaná servisní střediska, která se zabývají jak záruční, tak i pozáruční opravou. Takové zboží, prosím, reklamujte přímo ve vybraném servisním středisku, doba reklamace se tím výrazně zkrátí a komunikace bude jednodušší.

Jedná se zejména o monitory, tiskárny, notebooky, fotoaparáty a mobilní telefony. Přesný seznam servisních středisek najdete na záručním listě nebo na těchto stránkách.

Záruční podmínky

Tyto záruční podmínky a reklamační řád (ZP a RŘ) upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu na základě smlouvy o prodeji, jejích příloh a jednotlivých kupních smluv, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží, vyjma zboží uvedeného v následujícím odstavci.

Pokud je součástí zboží dodaného prodávajícím kupujícímu originální záruční list výrobce nebo distributora daného zboží, pak je kupující povinen respektovat pokyny uvedené na daném záručním listu daného zboží. Pokud dle daného originálního záručního listu, provádí reklamaci daného zboží smluvní partner prodávajícího, pak probíhá reklamace daného zboží dle podmínek smluvního partnera a v souladu s platným právním řádem. Kupující se zavazuje dané podmínky respektovat.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím za podmínek dohodnutých ve smlouvě o prodeji. ZP a RŘ jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v těmto smlouvám či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

1. Záruční doba

2. Podmínky poskytování záruk

3. Rozsah záruk

Autorizovaná servisní střediska